PS Exam

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नियन्त्रकको काम कर्तव्य र अधिकार

E-mail Print PDF

 

 

विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नियन्त्रकको

काम कर्तव्य र अधिकारहरु के के हुन?

 

विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद ४ मा नियन्त्रक तथा प्रमाणिकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनको दफा १४ मा नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ।  उक्त व्यवस्था बमोजिम नियन्त्रकको काम कर्तव्य तथा अधिकारहरु निम्नानुसार छन्

 

क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने

ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्ने

ग) प्रमाणीकरण गर्ने नियकाले डिजिटल हस्ताक्षर सम्पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा कायम गर्नु पर्ने स्तरहरु निर्धारण गर्ने

घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो कारोवार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गर्ने

ङ) प्रमाणपत्रको ढाँचा र त्यसभित्र समाविष्ट हुनु पर्ने विषय वस्तुको निर्धारण गर्ने

च) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहक सँग व्यवहार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने

छ) प्रमाणीकरण गर्ने नियकाले यस ऐन बमोजिम प्रकट गरेका सूचनाहरुको अभिलेख खडा गरी सार्वजनिक रुपमा पहुँच योग्य हुने गरी कम्प्युटर तथ्याँक आधारको व्यवस्था गर्ने र सो तथ्याँक आधारलाई अद्यावधिक गर्ने

ज) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने।

 

 

 

Subscribe

Wish to get contents in your Email?

Enter your email address:

Who's Online

We have 107 guests online

Sharing Enriches!

You are here: Home