PS Exam

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नियन्त्रकको काम गर्न निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन

E-mail Print PDF

 

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार नियन्त्रकको काम

गर्न निवेदन दिँदा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन?

 

प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम गर्न आवश्यक योग्यता पुगेको व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा लाग्ने दस्तुर संलग्न गरी नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनु पर्छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा १६ को उपदफा २ मा त्यसरी निवेदन दिँदा संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरुका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त उपदफा अनुसार आवश्यक कागजातहरु यस प्रकार छन्

 

क. प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवरण

ख. निवेदकको पहिचान तथा सनाखतको पुष्टी हुने किसिमका कागजातहरु

ग. वित्तीय श्रोत, जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य सुविधा खुल्ने कागजातहरु

घ. तोकिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु

 

नियन्त्रकले आवश्यक ठानेमा प्रमाणीकरण गर्ने नियकायको रुपमा निवदेकले काम गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निवेदकको उपयुक्तता जाँच गर्न निवेदक सँग आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गृन सक्छ। यसरी आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गरिएमा निवेदकले त्यस्ता कागजात तथा विवरण दाखिला नगरेसम्म निजको निवेदन उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

 

 

 

Subscribe

Wish to get contents in your Email?

Enter your email address:

Who's Online

We have 57 guests online

Sharing Enriches!

You are here: Home